Hạn chót gửi ảnh: 31/07/2021
Chấm ảnh: 03/08/2021

Ảnh dự thi: 3173
Tác giả dự thi: 355