BAN TỔ CHỨC:

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch HOPA, Trưởng ban.

Ông Nguyễn Phước Toàn, Phó ban STTL, Phó ban.

Bà Nguyễn Đào Ngọc Thảo, Chánh Văn phòng HOPA, Thành viên.

Bà Trần Thị Tuyết Mai, Cán bộ văn phòng HOPA, Thành viên.

Ông Hứa Huy Hoàng, Kỹ thuật viên, Thành viên.


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP, Chủ tịch HĐGK

NSNA Huỳnh Trí Dũng, ES.VAPA, Thành viên

NSNA Ngô Quang Phúc, E.VAPA/G, E.FIAP, Thành viên

NSNA Nguyễn Minh Tân, A.VAPA, A.FIAP, Thành viên

NSNA Lê Hữu Dũng, E.VAPA, A.FIAP, Thành viên