Ban tổ chức:
CUỘC THI ẢNH MÙA XUÂN TÂN SỬU - NĂM 2021

- Ông ĐOÀN HOÀI TRUNG Trưởng ban

Chủ Tịch HOPA


- Ông HUỲNH TRÍ DŨNG Phó ban

UV Ban Chấp hành


- TRẦN THỊ TUYẾT MAI Thành viên

Cán bộ Văn phòng HOPA


- NGUYỄN ĐÀO NGỌC THẢO Thành viên

Cán bộ Văn phòng HOPA


- Ông GIANG SƠN ĐÔNG Thành viên