Giám khảo:
CUỘC THI ẢNH MÙA XUÂN TÂN SỬU - NĂM 2021

Hội đồng Giám khảo:

* Chủ đề Xuân Quê hương:

  1. Ông Bùi Minh Sơn, E.VAPA/G, E.FIAP, Chủ khảo
  2. Bà Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP, Thành viên
  3. Ông Nguyễn Minh Tân, A.VAPA, A.FIAP, Thành viên
  4. Ông Ngô Quang Phúc, E.VAPA/G, E.FIAP, Thành viên
  5. Ông Nguyễn Tấn Tuấn, Hội viên HOPA, Thành viên

* Chủ đề Chim, Động vật thiên nhiên, Hoa, Cá kiểng:

  1. Bà Nguyễn Hồng Nga, E.VAPA, E.FIAP, Chủ khảo
  2. Ông Nguyễn Trường Sinh, A.VAPA, Thành viên
  3. Ông Đỗ Thái Sơn, A.VAPA, Thành viên